تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - دوشیزگان از نظر اسلام:

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

آن سبو بشکست
و
 آن پیمانه ریخت

1-پسر بهتر است یا دختر؟؟
رسول اکرم (ص)میفرماید "خیر اولادکم البنات1
بهترین فرزندان شما دخترانتان میباشند.
2-ارزیابی:
امام صادق(ع) میفرماید<البنات حسنة و البنون نعمة فالحشنات یثاب علیها والنعمة یسئل عنها2
دختران حسنه هستند و پسران نعمت.برحسنات ثواب داده میشود و از نعمت سوال .مطابق این گفتار دختران برای پدران موجب ثواب و پاداش میباشند ولی پسران نعمت خدا هستند و مانند نعمتهای دیگری که از آن سئوال میشود از آنها نیز سوال خواهد شدو
___________________________________
1و 2-وسائل جلد 14صفحه 103
___________________________________
3-بهشت برای دختران واجب است.
رسول اکرم (ص)  میفرماید:
من عال ثلاث بنات اوثلاث اخوات وجبت له الجنه>>
هر که سه دختر یا سه خواهر را اداره کند بهشت برای او واجب میشود.
سوال شد : ای پیامبر ، دوتا نیز همین حکم را دارد؟فرمودند:دوتا نیز حکمش همین است سوال شد ای پیامبر،یکی هم حکمش اسن است؟ حضرت فرموندن: آری یکی هم همین حکم را دارد
1
4-دخترانتان را مسرور کنید:
ابن عباس،از پیامبراکرم (ص) نقل میکند:حضرت فرمودند:کسیکه دختر بچه خود را شاد کند گویا بنده ای از فرزندان اسمعیل ذبیح را آزاد کرده است.

___________________________________
1-وسائل جلد 14 صفجه 100
 
___________________________________
5-پاداش دختر دارها:
از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند<<نعم الوالد البنات المخدرات>>
چه خوب افزندانی هستند دختران پرده نشین!
کسیکه دارای یک دختر باشد خداوند آن دختر را مانع از آتش جهنم برای او قرار میدهد.کسیکه دو دختر اشته باشد خداوند او را به جهت آنها داخل بهشت گرداند
1(البته بنابر تحقیقات بنده یه جایی هم خوندم که دو خانواده هایی که دو دختر دارند شادتر هستن.)
6-در تقسیم هدایا دختران مقدمند:
ابن عباس از پیامبر اکرم (ص) نقل میکند که حضرت فرمودند:کسیکه بازار برود و تحفه برای خانواده اش به خرد  مانند کسی است که برای مستمندان صرقه حمل کرده باشد.(سپس در تقسیم هدایا فرموندن:
<<لیبدأ بر بالاناث قبل الذکور>>باید دردتقسیم هدایا از دختران شروع کرد پیش از پسران ، همنا کسیکه فرزند دختر خودرا مسرور کند گویا بنده ای از بندگان اسماغیل راآزاد کرده باست2

___________________________________
1-انورالنعمانیه نورجزء 2صفحه 190
2-مکارم الاخلاق صفحه 114
___________________________________
7و 8- به دخترانتان اهانت نکنید و پسران را برایشان مقدم ندارید:
ابن عباس از پیامبر اکرم (ص) نقل میکند <<من کانت له انثی و لم یهنها و لم یوثر ولده الذکر علیها،اذخله الله تعاله الجنة
3کسیکه دختری داشته بشاد،و او را اهانت نکند وفرزند پسر خورد را برآن مقدم ندارد خداوند تعالی اورا داخل بهشت میکند.
رسول اکرم میفرماید:تساوی را بین فرزندان خودتن رعایت کنید و اگر من یکی را بر دیگری مقدم دارم هر آینه دختران را مقدم خواهم داشت.
9-دختر دارها نارحت:
مردی بنام عمر بن تربیة حضور امام (ع)عرض کرد:
همانا من دخترانی دارم.
حضرت فرمود: شاید تو آرزوی مرگ ایشان را میکنی؟آگاه باش اگر تو تمنای مرگ ایشان را داشته باشی و بمیرند در قیامت پاداشی نخواهی داشت و خدا را ملاقات میکنی درحالیکه گنهکاری و معصیتکار1

10-دوشیزگان گلها هستند:
در انجمنی که اصحاب پیامبر(ص) حاضر بودند،پیامبر را به فرزند دختری بشارت دادند.
رسول اکرم (ص)احساس نراحتی و کراهت از صورت صحابه نمودند.
حضرت فرموند:چرا نراحتید <<ریحانة اشمها ورزقها علی الله>>
گلی است که اورا میویم و روزی او را با خدا است.2
___________________________________
1-وسائل جلد 14صفحه 103
2-وسائل جلد 14 صفحه 102
___________________________________