❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

دخترک خنده کنان گفت که چیست /

راز این حلقهء زر /

راز این حلقه که انگشت مرا /

این چنین تنگ گرفته است به بر /

راز این حلقه که در چهرهء او /

اینهمه تابش و درخشندگی ست /

مرد حیران شدو گفت: /

حلقهء خوشبختی است،حلقه زندگی است /

همه گفتند:مبارک باشد /

 دخترک گفت:دریغا که مرا /

باز در معنی آن شکّ باشد /

سالها رفت و شبی زنی افسرده نظر کرد برآن حلقهء زر /

دید در نقش فروزندهء او /

روزهائی که به امید وفای شوهر به هدر رفته،هدر

زن پریشان شدو نالید که وای /

وای، این حلقه که در چهرهء او /

باز هم تابش و درخشندگی است /

حلقهء بردگی و بندگی است /

                            

                                                                                                فروغ فرخزاد