تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - منشأ پدید آمدن حالات و صفات

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

حق تبارک تعالی عقل را در مغز ،حرص را در کلیه و غضب را در کبد،شجاعت را در قلب،رغبت و میل را در ریه و شش،خنده را درطحال و فرح هضم و غصّه را در وجه و صورت قرار داده و 360 مفصل در او تعبیه نمود.

حال اگر یبوست بر شخص

غالب شود عزم به قساوت تبدیل شده چنانکه اگر رطوبت غلبه نماید نرمی به

سستی مبدل میگردد و اگر حرارت غلبه کند تیزی وحدت به سبک عقلی و صفاهت تبدیل میشود و اگربروت و سردی غلبه کند وقار به شک و کند ذهنی میگراید و در صورتی که اشیاء چهارگانه با هم مساوی بوده هیچکدام بر دیگری غلبه نداشت و فطرت مستقیم و پا بر جا باشد شخص درامورش جازم و در عزمش لیّن در عین نرم بودن حادّو تیز بوده در عین تیز بودن متئنی و آرام میباشد در چنین شخصی هیچ یک از اخلاق اربعه بر دیگری غالب نبوده و هیچکدام به وی مایل نمیباشد وی هر کدام را بخواهد میتواند بیافزاید یا بکاهد.

و نزدیکی می آمیزد.

 

از خاک عزم و اراده

از آب نرمی

از حرارت تیزی و تندی

از برودت وقار و سنگینی

 

از خاک،قساوت و بخل و تنگدستی و درشتی خویی و سخت واستوار بودن،مأیوس بودن،پژمرده بودن،مصمّم بودن و نپذیرفتن رأی کسی را،پافشاری کردن.

و آب،جوانمردی و نیگ بودن،گشاده دست بودن،نرم بودن استیناس،تزذیک بودنش به حق عزّوجّل ،حالت پذیرفتن داشتن،امیدواربودن،شادو مسرور بودن،پدید می آید.سپس میگوید:هرگاه شخص صاحب عقل خوف  و بیم داشته باشد که اخلاق و صفات خاک براو غالب و مایل شوندسعی میکنداخلاق و صفات آب را باآنها ممزوج نموده و بدین ترتیب از غلبه صفات خاک جلوگیری میکند.

بنابراین قساوت را بانرمی همراه کرده و وسط بین این دو را اخذ میکند،تنگدستی را با سخاوت و گشاده دست بودن ممزوج میکند،بخل را با عطاء،دشت خویی را با کرم،سخت موضع واستوار بودن را بااستیناس وآز را با وجود وناامیدی را باامید، پژمردگی را با سرور و شادی،تصمیم و عدم پذیرش را با قبول و پای فشردن و نزدیک نشدن را با قرب ونزدیکی می آمیزد.