❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

عشق و ازدواج

 

شاگرد از استاد پرسید :عشق چیست؟

استاد گفت :به خوشه زار برو و پر پشت ترین خوشه را بیار،ولی اینرا بدان که نمی توانی به عقب برگردی.به خوشه زار رفت و هر چه جلوتر رفت خوشه ها پرپشت می شد و او همچنان پیش می رفت که پرپشت ترین خوشه را بیابد.آخر سرهم دست خالی رفت.

استاد گفت :چه شد؟گفت هر چه جلوتر می رفتم خوشه ها پرپشت تر میشد ومن به امید اینکه در پیش پرپشت تر خواهد بود پیش رفتم ولی دیگر نیافتم.

استاد گفت :عشق همین است.

شاگرد پرسید :پس ازدواج چیست؟

استاد گفت :باز به جنگل برو و بلندترین و پرپشت ترین درخت رو بیار حواست باشه که به عقب نمی توانی برگردی،به جنگل رفت و با بلندترین درخت بازگشت.

اشتاد گفت :چه شد؟گفت :جنگل که رفتم و اولین درخت بلند و پر پشت را که دیدم آوردم.

استاد گفت :ازدواج هم همین است.

عشق  راهی بی انتها است

وازدواج راهی که انتها دارد