تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - ونوسی ها و مریخی ها

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"


تفاهــم به معــنای درک کـــردن نیست
بلکه به معنای تـوانایـی تحـمل تفـاوتهـاست

بیایید به هم دروغ نگوییم
آدم اســـت
بـاور می کنـــد
دل می بنــدد

نمی دانم سیگار ها کوچک شدند
یا نبودت، کام های مرا عمیق تر کرده

تــــــو فقط نـخ بــده، دهــآن مــردم را من میـدوزم

زن طراوت زندگی نیست
زن روغن مابین چرخ دنده های نخراشیده ی زندگی نیست
زن بخش مهمی از زندگی نیست
زن مسکن دردهای زندگی مرد نیست
زن طراوت زندگی نیست
زن تمــــــــــام تمــــــــــــام تمــــــــــام زندگی مرد است

درد دارد
وقتی می رود
و همه می گویـند: دوستـت نـداشـت
و تو نمی توانی به همه ثابـت کنی
که هرشـب
با عـاشقانه هایـش خوابت می کرد

دلتنگـــی
عین آتش زیر خاکستر است
گاهـــی فکر میکنـــی تمام شده
اما یک دفعه
همه ات را آتش مـــی زند

انگشت نمای تمام مردم شهر شده ام
شیـرین ندیده اند ، تـیشه به دست بگیرد
و بـه سـمت بیستـون برود

تاریک بــاد !
خـانـه ی مــــردی که... نــمی جنـگـــــد
بـــرای زنـی که
دوستـــش دارد

پیـچـک می شوم، وحــشی
می پیچم بـه پـــر و پـای ثانیه هـایـت
تـا حتی نتوانی آنی
بی "من" " بودن" را
زندگی کنـی

ای داد از نگاهت
بی دست و پا می شود دلم
رحمی کن
نای رفتن ندارم
تا خانه باید کولش کنم

بودن و نبودنت مرا دلتنگ میکند
در بودنت هراس رفتن و در نبودنت انتظار آمدن
چه دو راهی دشواری است

امـیدوارم توى "زندگـیت" جــزء اون دسته از افـرادى باشی که
اگه یکی از پشت چشماتو گرفت
فقط یه نفر تو ذهـنت بیاد، نه چند نفر