تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - عشق

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

love like a tree sends its roots dawn deep.

so when the storms of life abound and the winds of adversity blow .it shakes and bends and goes with the flaw but doesn't break or fall. And during times of drought it drives its roots down deeper so whatever comes and goes summer,winter,spring,or fall,the good times and the bad it stands the test of all.

عشق مانند درخت ریشه هایش را از طلوع آفتاب عمیق می فرستد.
بنابراین، هنگامی که طوفان زندگی و باد از ضربه سختی  فراوانند. آن را به حرکت و خم و با نقص می رود اما نمی شکند و سقوط نمیکند  .و در زمان خشکسالی آن درایو ریشه های آن را عمیق تر هر چی که باشه می آید و می رود در تابستان، زمستان، بهار و یا پاییز، زمان آزمون از همه  خوب و بد آن می ایستد .